image01 image02 image03 image04 image05
ETICA PUBLICĂRII
Consiliul editorial al revistei „Știința culturii fizice” se conformează standardelor şi ghidurilor internaţionale din domeniul editorial (cu Ghidurile COPE – Comitetul de Etica a Publicaţiilor).
Consiliul editorial al revistei „Știința culturii fizice” își asumă responsabilitatea respectării și corespunderii standardelor de etică a publicării și de comportament la toate etapele de recenzare și de publicare. În acest scop, se aplică aceeași modalitate de depunere și verificare a manuscriselor, de revizuire colegială și de comunicare interpersonală ca în revistele științifice internaționale. Se vor admite doar articolele care conțin contribuții originale, care exclud plagiatul, editarea multiplă, erorile și falsurile științifice.

Drepturile și responsabilitățile autorului
Autorul poartă responsabilitate morală pentru articolele publicate.
Din momentul în care articolul ajunge la redacția revistei, autorul transmite acesteia dreptul de reproducere a lui, dreptul de distribuire a originalului, dreptul de plasare în regimul on-line.
Autorul răspunde de calitatea articolului, pentru noutatea ştiinţifică şi originalitatea articolului, corespunderea acestuia cu politica editorială și conceptul revistei; formularea adecvată a titlului articolului, concordanța cu conţinutul şi referințele bibliografice; relevanţa rezumatului şi a cuvintelor-cheie; calitatea ştiinţifică, respectarea structurii unui articol științific; coerența metodologiei și utilizarea adecvată a limbajului teoretic; interpretarea şi analiza teoretică, implicarea critică a autorului; argumentarea scopului și a concluziilor; relevanța surselor şi a referinţelor bibliografice; prezentarea stilistică şi grafică a articolului.
Responsabilitatea opiniilor exprimate în paginile revistei aparține autorilor.
Nu se admit articole publicate deja în alte reviste. Pentru a contracara plagiatul și publicarea multiplă, articolele sunt verificate prin Sistemul antiplagiat.
Autorii își păstrează dreptul de autor asupra articolelor fără restricții și acordă revistei dreptul primei publicări.
Responsabilitatea privind caracterul original al textului publicat aparține autorului. În acest sens, autorul semnează o declarație de etică pe proprie răspundere, prin care declară caracterul original al articolului, lipsa de plagiat și publicare multiplă.
Autorul va avea parte de transparență decizională și de un tratament respectuos din partea editorului, care îl va informa în privința obiecțiilor și sugestiilor, făcute de recenzenți și de consiliul editorial.

Pentru publicarea materialelor în revista „Știința culturii fizice” nu sunt percepute taxe.

Declaraţie de etică pe propria răspundere