image01 image02 image03 image04 image05
INSTRUCTIUNI PENTRU AUTORI

REGULI DE PERFECTARE A ARTICOLELOR PENTRU PUBLICARE IN REVISTA STIINTIFICO-TEORETICA "STIINTA CULTURII FIZICE"

Copyright Agreement

Revista "Stiinta culturii fizice" publica in paginile sale articole stiintifice care reflecta rezultatele unor cercetari atit cu caracter experimental, cit si stiintifico-teoretic. Redactia accepta spre analiza lucrari elaborate conform urmatoarelor directii tematice:
- probleme actuale ale educatiei fizice si sportului;
- educatia fizica pentru diverse categorii de populatie;
- pregatirea fizica profesional-aplicativa;
- pregatirea profesionala si perfectionarea cadrelor pentru activitatea in domeniul culturii fizice si sportului;
- cultura fizica recreativa si adaptiva;
- reabilitarea fizica si medicala;
- olimpismul si istoria sportului;
- probleme actuale ale teoriei si metodicii pregatirii sportivilor la diverse etape ale antrenamentului multianual;
- sociologie, psihologie, pedagogie, management, economie si drept in sfera educatiei fizice si sportului;
- turism;
- tehnologii biomecanice si informationale in cultura fizica si sport;
- tehnologii de mentinere a sanatatii;
- medicina sportiva;
- fiziologia, morfologia, farmacologia, biochimia si genetica sportului;
- kineziologia;
- aspecte filosofice ale culturii fizice si sportului etc.
In revista "Stiinta culturii fizice" se publica articole in limbile romana, rusa si engleza. Continutul articolului trebuie sa corespunda urmatoarelor criterii: actualitatea, noutatea stiintifica, profilul, valoarea teoretica sau practica.

Ghid pentru autori

Volumul articolelor cu caracter teoretico-stiintific nu trebuie sa depaseasca 20 pagini text de autor, iar al celor cu caracter experimental - 15 pagini, inclusiv figuri, tabele, cuvinte-cheie, adnotare si bibliografie. Volumul minim al publicatiei - 7 pagini. Redactor de texte - Microsoft Word, format A4. Margini: sus, jos, stinga, dreapta - 2,5 cm. Tipul caracterelor - Times New Roman, dimensiuni 12 pt, spatiu intre rinduri - 1,5, alineat - 1,00. Textul tabelelor - Times New Roman, dimensiuni 10 pt, spatiu intre rinduri - 1,0.
Titlurile tabelelor trebuie plasate deasupra lor si sa nu contina abrevieri. Notele la tabele se plaseaza sub ele, se executa cu caractere de tipul celor utilizate in textul de baza (dimensiuni 10 pt).
In textul articolului, trimiterile la sursele bibliografice se numeroteaza intre paranteze patrate. In caz ca trimiterea se face la un singur autor, e necesar a indica si paginile, de exemplu: [15, p. 14-15].
Toate ilustratiile trebuie executate luind in considerare posibilitatea redactarii lor. Figurile, diagramele, graficele etc. se numeroteaza. Titlul figurii, al diagramei, al graficului trebuie cules cu aceleasi caractere ca si textul de baza (12 pt), plasat sub ele, fara abrevieri.

Structura articolului
Articolul trebuie sa contina:
1. Titlul articolului (cu majuscule)
Titlul trebuie sa fie informativ, sa includa cuvintele-cheie si sa nu contina abrevieri. Numarul cuvintelor din titlul lucrarii - maximum douasprezece.
2. Numele si prenumele autorului
Se recomanda a limita numarul autorilor articolului pina la trei.
3. Denumirea institutiei in care activeaza autorul, orasul, tara
Daca sunt mai multi autori, in dreptul fiecarui nume si al organizatiei respective se plaseaza un indice numeric. Daca insa autorii activeaza in cadrul aceleiasi institutii, nu se va indica locul de munca al fiecaruia.

Exemplu de prezentare a informatiei conform blocului nr. 1-3

ANALIZA MULTIPARAMETRICA A CINEMATICII EXERCITIULUI COMPETITIONAL SI MODELAREA REGIMULUI MOTRICE OPTIMAL AL ACESTUIA

Axxxx Axxxxx1, Bxxxxx Bxxxxx2, Cxxxxxx Cxxxxxx3

1Universitatea de Stat de Educatie Fizica si Sport, Chisinau, Republica Moldova
2Universitatea Ecologica din Bucuresti, Romania


4. Adnotarea/Abstract (rezumatul) va contine obiectul, scopul, ipotezele cercetarii, metodele, rezultatele si concluziile ei si nu trebuie sa depaseasca 300 cuvinte.
5. Cuvintele-cheie/Keywords, maximum 6 cuvinte.
6. Textul articolului
Textul de baza trebuie structurat in urmatoarea ordine: Introducere; Metodologia si organizarea cercetari; Rezultatele cercetarii si analiza lor; Concluzii; Bibliografie. Daca este un articol de sinteza, structurarea lui nu este obligatorie.
Introducere
Volumul introducerii - 1-2 pagini. In introducere se va formula problema cercetarii, se va prezenta analiza rezultatelor acesteia, care si-au gasit reflectare in publicatiile in care au fost formulate variante de solutionare a problemei date si pe care se bazeaza autorul lucrarii respective. Urmeaza a fi evidentiate aspectele problemei care nu au fost analizate anterior carora le este consacrat articolul. In acelasi compartiment e necesar a argumenta actualitatea problemei, noutatea stiintifica, valoarea ei teoretica sau practica.
Metodologia si organizarea cercetarii
In acest compartiment al articolului trebuie formulate clar scopul si obiectivele cercetarii si descrise detaliat metodele si organizarea ei. Scopul cercetarii trebuie sa fie solutionarea problemei reflectate in titlul lucrarii. El determina variantele de realizare a ei, permite concretizarea cit mai corecta a obiectivelor. Este recomandabil ca formularea obiectivelor ce urmeaza a fi realizate in cercetare sa inceapa cu cuvintele: a elabora, a stabili, a determina, a scoate in evidenta, a argumenta etc. Descrierea detaliata a metodelor aplicate in cadrul cercetarii este binevenita doar in cazul cind acestea sunt cunoscute insuficient. Autorul nu trebuie sa se limiteze doar la nominalizarea metodelor, e necesar a argumenta utilizarea selectarii lor. Cind este descrisa organizarea cercetarii, este necesar a prezenta urmatoarele date: locul, conditiile, timpul si durata experimentului; genul, virsta, calificarea sportiva si specializarea, precum si alte informatii despre contingentul de subiecti inclusi in experiment; metodicile instrumentale aplicate; utilajul folosit in cadrul experimentului, programul experimentului si inovatiile implementate.
Rezultatele cercetarii si discutii asupra lor
In acest compartiment, autorul trebuie sa expuna rezultatele cercetarii, cu o argumentare stiintifica ampla. Datele obtinute in cadrul cercetarii, prelucrate cu ajutorul metodelor de analiza statistica, trebuie prezentate sub forma unor tabele, diagrame, grafice. Titlurile tabelelor, graficelor sau ale diagramelor trebuie sa corespunda continutului lor. Rezultatele obtinute in cadrul cercetarii trebuie supuse analizei in mod obligator, confruntate cu datele deja cunoscute si analizate din punctul de vedere al inovatiei.
Concluzii
Concluziile trebuie sa contina o formulare succinta a rezultatelor cercetarii. Ele trebuie sa corespunda scopului si obiectivelor, sa rezulte din continutul de baza al lucrarii, sa fie formulate clar, laconic, cu exactitate. In concluzii e necesar a indica, de asemenea, importanta practica a rezultatelor cercetarii.
7. Bibliografia
Lista bibliografica trebuie plasata la sfirsitul textului. In articolele originale, recomandam a indica nu mai mult de 10 surse, iar in cele de sinteza - maximum 20, dintre care nu mai putin de 30% publicate in decursul ultimilor 5 ani. Se interzice a include orice publicatii fara ISSN si ISBN.
Sursele se numeroteaza in ordine alfabetica si cronologica. Se indica mai intii lucrarile publicate in limba in care a fost scris articolul, apoi - cele din alte limbi. Lucrarile aceluiasi autor trebuie prezentate in bibliografie in ordine cronologica.

Toate trimiterile la sursele bibliografice trebuie facute in corespundere cu stilul APA http://www.apastyle.org

8. E-mail: pentru fiecare autor in parte.

INFORMATII DESPRE AUTORI SI DATE DE CONTACT


- Numele, prenumele;
- Denumirea organizatiei in care activeaza autorul, orasul, tara;
- gradul stiintific si functia ocupata;
- indicele postal, adresa;
- numerele de telefon: la serviciu, la domiciliu si mobil;
- e-mail.